Bevægelsesprincipper

Du vil få stort udbytte af at skærpe sansningen på og refleksionen over det, du foretager dig i bevægelse. Du skal kende og kunne skelne dine bevægelser, kropsformer og dynamikker samt din krops placering, retning og relation i rummet.
Hertil kobles begreber, så et bevægelsessprog dannes. Vi taler her om forskellige kategorier af og principper for bevægelse, som kaldes bevægelsesprincipper.

Bevægelsesprincipperne anvendes til bedre sansning af en bevægelse og ikke mindst til en øget kropsbevidsthed og derigennem en bedre kropsbeherskelse og -teknikker.
Et menneske der er kropsbevidst og kender og forstår sin krop, kan meget lettere lære at lave nye bevægelser. Den sansende og kropsbevidste kan tillige løbende justere sine bevægelser efter det, der er mest optimalt og påkrævet i en given situation eller aktivitet.

Bevægelsesprincipper og kropserfaringer kommer forud for bevægelsesteknikker, og bør udforskes og erfares sideløbende med læring og udvikling af enhver idrætsaktivitets grundfærdigheder og bevægelsesteknikker.

Også i det grundmotoriske arbejde med børn i institutioner og skoler er bevægelsesprincipper essentielle byggesten i forståelse af kropbevægelse. For os svarer bevægelsesprincipperne for bevægelse til, hvad bogstaver og ord er for sproget.

Ovenstående tekst er inspireret af Thomas’ bidrag til Dansk Triatlonforbunds ATK-materiale, hvor du kan læse om bevægelsesprincipperne i relation til svømmestilarten crawl: Bevægelsesprincipper i Dansk Triatlonforbunds ATK-svømning-materiale

Vi har samlet udvalgte bevægelsesprincipper i denne bevægelsesprincipoversigt, men anbefaler, at du først læser om kategorierne herunder.

Vi anbefaler i endnu højere grad, at du læser vores kilde til følgende gennemgang, Johan Borghälls mægtige bog: Rudolf Laban og jeg – en genial bevægelseslære i teori og praksis

I det følgende beskrives de fem overordnede kategorier af bevægelsesprincipper: Krop, sfære, dynamik, form og relation.

Krop

Bevægelsesprincipper vedrørende krop handler fx om:

 • kroppen og kropsdelene
 • bevægelsesmulighederne i menneskets forskellige led, fx om at bøje og strække, udadrotere eller indadrotere.
 • isolerede eller totale bevægelser
 • hvorfra og hvordan bevægelserne initieres
 • bevægelsesrækkefølgen i sammensatte bevægelser
 • vægtoverføring mellem kropsdele
 • bevægelserne er symmetriske, forskudt symmetriske eller asymmetriske
 • bevægelserne er åbnende eller lukkende
 • forside eller bagside
 • åndedrættet

Hvad kan kroppen egentlig lave af bevægelser? Hvordan er bevægelserne? Hvordan mærkes og sanses disse?

Prøv fx lige nu, hvor du sidder, ligger eller står, at lave bevægelser med fødderne og tæerne, hvor du gennemgår ovenstående punkter…

Sfære

Sfære handler om det rum, du bevæger dig i. Dine bevægelser tager udspring heri, så det er vigtigt at kende dette rum. Sfæren opdeles i to rum:

 • den generelle sfære er rummet uden for din rækkevidde med kroppen, altså hele det rum, du bevæger dig i, fx hele eller dele af håndboldbanen.
 • kinæsfæren er rummet helt tæt på dig. Det er det rum, du kan nå med kroppen derfra, hvor du er. Det er dit personlige rum.

Bevægelsesprincipper om sfære handler om, hvor i rummet bevægelserne foregår. De handler om:

 • retninger
 • planer
 • niveauer
 • afstande

Prøv at undersøge det rum, du kan nå med arme, hoved, krop og ben derfra, hvor du er netop nu.

Dynamik

Enhver bevægelse har dynamik. Dynamikken er med til at give enhver bevægelsesaktivitet karakter og særegenhed. Kontrastbegreber indenfor dynamikken er følgende:

 • kraftfuld – let
 • hurtig – langsom
 • pludselig – udstrakt (slowmotion)
 • direkte – fleksibel
 • bunden – fri

De ti dynamiske begreber har hver deres kvaliteter, som der vedvarende bør arbejdes med også over tid. Fx ændrer dynamikken sig med alderen og når kroppen vokser og udvikler sig. Netop kontrasterne i alle bevægelsesprincipperne giver udøveren mulighed for at kende yderpunkterne, så denne til stadighed kan tilpasse bevægelsen optimalt herimellem. Bevægelser er ofte bundne i idrætsverdenen, men ved at arbejde med frie bevægelser læres en masse om kroppen, som kan bruges i de bundne bevægelser, der fremstår tydeligere i kontrasten.

Dynamik handler ydermere om bevægelsens:

 • varighed
 • tempo
 • rytme

Hvordan er dynamikken i bevægelserne indenfor din idræt eller din bevægelsesaktivitet?

Prøv at gøre det næste, du skulle til at gøre, i udstrakt tid; kan du fx være et minut om at tage en tår kaffe i en uafbrudt tidsmæssigt udstrakt bevægelse? Prøv at læse nærværende afsnits linjer, hvor du dvæler ved hvert eneste bogstav og ord mens du tidsmæssigt udstrækker læsningen. Kan du være fem minutter om at læse disse linjer fra ende til anden og fastholde fokus på det enkelte bogstav i nuet?

Form

Kroppen ændrer konstant form i rummet under bevægelse. Forskellige aktiviteter stiller forskellige fordringer til kroppens form og kontrollen heraf. Jo bedre en udøver er til at optimere eller tilpasse sin form, desto bedre forudsætninger har denne for at agere og bevæge sig hensigtsmæssigt.

 • Kropsformen – torso, kropsdele
 • Lige eller bøjet bevægelsesspor
 • Formforandring
 • Positur (snæver, bred, vreden, rundet)
 • Symmetrisk eller asymmetrisk form
 • Volumen
 • Samlende eller spredende formforandring
 • Virtuel bevægelse (fra-mod)
 • Negativitet (mellemrum)
 • Spor

Lidt om spor: Hvis du går i sne eller sand, så læg mærke til det spor, du efterlader. Se, hvordan sporet ændres, hvis bevægelsernes dynamik ændres. Spor ses tillige i vand, når du bevæger dig deri. Dygtige trænere kan eksempelvis rette en svømmers teknik ud fra de vandstrømme, hvirvler og bølger, der dannes omkring svømmeren under bevægelse. Spor kan ses med lys i mørket, og særligt, hvis der laves videooptagelser heraf.

Hvordan er din kropsform nu? Hvordan var din seneste kropsform? Har du ændret kropsform mens du har læst denne tekst? Prøv at ændre kropsform efter hvert afsnit. Det behøver blot være små ændringer i dele af kroppen.

Relation

Bevægelse handler om relationen til det rum, hvor bevægelsen sker. Relation handler også om kropsdelenes samspil. Bevægelsesprincipper om relation handler i høj grad også om relationen mellem udøverne, hvis der er mere end en udøver i aktiviteten.

 • kroppens orientering (næse-navleretning)
 • lede og følge
 • efterligne (spejl)
 • vægtdeling, tyngdepunktsforflytning
 • timing og rytme i relationen
 • kropsdele i forhold til hinanden
 • kropsdele i kontakt
 • kroppen i forhold til rummet
 • kroppen i forhold til redskaber
 • jordforbindelse, vandforbindelse

Hvordan har du kontakt til rummet i din kinæsfære netop nu? Mærk kroppens støtteflader; fingrene på tastatur eller skærm, underarmene på bordet og computeren. ryggen mod puden, ballerne mod stolen eller sofaen, fodsålerne mod gulvet.

Koblinger af bevægelsesprincipperne
Arbejdet med og ud fra bevægelsesprincipperne giver størst mening og udbytte, når der laves koblinger mellem principperne, f.eks. når krop kobles med form, når rum kobles med relation eller når dynamik kobles med krop.

Se udvalgte bevægelsesprincipper i denne Bevægelsesprincipoversigt

Skal vi bevæge os sammen, så kontakt os for et inspirerende møde ind i bevægelserne og principperne herfor.

Thomas har efter at have gennemført Johan Borghälls uddannelse i bevægelseskommunikation gennem flere år eksperimenteret med Johan Borghälls tolkning af Rudolf Labans bevægelsesprincipper i regi af Fornemmelse.dk, i undervisningen på Diplomtræneruddannelsen i Danmarks Idrætsforbund samt på Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet samt med mangt en atlet.

Det er vildt interessant, hvad der sker, når en racerkører tager sit hurtige sving i udstrakt tid med få kilometer i timen – eller måske endda går gennem svinget og visualiserer sin ideelle bane.

Vi anbefaler Johan Borghälls (opslags)værk om Laban til enhver, der arbejder med kroppen som omdrejningspunkt for aktivitet. Ja, faktisk kan vi slet ikke forestille os, at du kan undervise i idrætsverdenen uden at have bevægelsesprincipperne som redskab og grundlæggende byggesten, og denne bog er kilden dertil.

Ovenstående begrebsgennemgang er direkte fra denne enestående bog. Indholdet ovenfor vil også kunne genkendes i DGI Svømnings Grunduddannelsesmateriale, hvortil jeg var medforfatter i 2013.

Find her Labanbogen og andre bøger fra Johan Borghälls forfatterskab

Bevægelsesprincipper

Foto: Bogen ’Rudolf Laban og jeg – en genial bevægelseslære i teori og praksis’, giver et fremragende indblik i de vide muligheder for kropsbevægelse og for forståelsen og oplevelsen heraf.

© Fornemmelse.dk 2023

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!